Schedule

Madison, WI - 07/16 - 07/18
Minneapolis, MN - 07/18 - 07/20
Kansas City, MO - 07/21 - 07/23
St. Louis, MO - 07/24 - 07/26

Detroit, MI (Novi) - 08/14 - 08/16